ویسکوزیته

ویسکوزیته به مقاومت مواد شیمیایی در برابر تغییر شکل و رفتار آنها در برابر جریان میانه‌ای از مایع گفته می‌شود. به طور ساده، ویسکوزیته به معنی مقاومت یک ماده در برابر جریان است و این مقاومت به دلیل داشتن اصطکاک درونی در ماده ایجاد می‌شود.

در واقع، ویسکوزیته میزان مقاومت مایع یا جامد در برابر جریان است که در آن حجم ماده به طور پایدار حفظ می‌شود. معمولاً ویسکوزیته با افزایش دما کاهش می‌یابد، زیرا اصطکاک درونی مواد در دمای بالاتر کمتر می‌شود. ویسکوزیته در بسیاری از صنایع مهم است، از جمله صنایع نفت و گاز، داروسازی، غذایی و صنایع پلیمری.