فروش مواد اولیه آزمایشگاهی

مواد اولیه آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها با اهداف آزمایشگاهی، انجام می شود و به دلیل حساسیت لازم است این مواد اولیه از تامین کننده یا شرکت های فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی صورت گیرد.